maandag, april 13, 2009

Edito


In de vorige nummers van Beweging zijn we blijven stilstaan bij de crisis en de uitdaging die daar van uit gaat voor de christelijke arbeidersbeweging. Die crisis raast ondertussen over alle continenten en richt een ware ravage aan. Het is overal en op alle fronten ‘alle hens aan dek’ en de woede bij de slachtoffers van de crisis neemt hand over hand toe. Maar de orkaan bedaart. Dat wil men ons toch doen geloven. Begin april tekenden de staats- en regeringsleiders van de twintig rijkste industrielanden (G20) ‘een nieuwe wereldorde’ uit. Die G20 top werd al snel ‘een historische gebeurtenis’ genoemd. ‘De wereld van gisteren’ bestaat niet meer, kopte De Morgen (04/94/09). De top van 1000 miljard trekt de wereldeconomie weer vlot, de G20 ‘vernieuwt het kapitalisme’ schreef De Standaard (03/04/09).
Dat is allemaal nogal kort door de bocht, vinden wij.

De G20 ziet ‘het nieuwe’ in het herstel van ‘het oude’ door bepaalde excessen van de oude orde aan banden te leggen. Er is niks mis met het aan banden leggen van financiële machten, belastingparadijzen het leven zuur te maken en ‘gouden parachutes’ te beknotten. Alleen geloven we niet dat deze maatregelen fundamenteel iets zullen wijzigen aan de oorzaken van de crisis. Een ‘vernieuwd’ kapitalisme blijft kapitalisme en dat biedt echt geen perspectief op een andere, nieuwe en menselijke samenleving.
In de bijdrage ‘Het ACW en de crisis: de haan heeft driemaal gekraaid’ (nummer 104) hebben we, in het spoor van Dirk Barrez en dat van onze eigen traditie, er op gewezen dat economie in dienst moet staan van de mens en de samenleving. En dat is in het kapitalisme echt niet het geval. De kapitalistische economie is er enkel op uit maximale winst na te streven en werkt enkel in het voordeel van een handvol mensen.

‘Een nieuw kapitalisme? Neen, we moeten voorbij het kapitalisme’, stelt Dirk Barrez in Pala (nr. 72, 7 april 09). Hij schetst hoe het kapitalisme kans na kans heeft gekregen maar ronduit jammerlijk mislukt is. In de 21ste eeuw moeten we uit een ander vaatje tappen, zegt hij. Niet de winst mag centraal staan, wel de behoeften van zo’n zeven miljard mensen. En daarom moeten we terug greep krijgen op de economie. Economie mag nooit een doel zijn op zich, het is een middel. Hoe gaan we met de schaarse middelen om waarover we beschikken om aan welke behoeften te voldoen? Economie is dus kiezen. Wat produceren we, hoe doen we dat en voor wie? Dat gaat ons dus allemaal aan en daarom moet de economie van ons allemaal zijn. Hoe dat nieuwe economische systeem er precies zal uitzien en hoe we het ooit zullen noemen, niemand die dat nu kan zeggen, aldus Barrez. Maar dat is geen reden om bij de pakken te blijven zitten en ons telkens opnieuw te laten klem rijden. We hebben de plicht om te kiezen voor een andere samenleving en te evolueren naar een economisch systeem dat geen kapitalisme meer is of kan zijn.

Welke samenleving willen wij precies? Op zaterdag 9 mei voeren wij dat ‘hoogstnoodzakelijke’ debat. Omdat er al zoveel onzin verkocht is over de oorzaken van de crisis en de manier om die crisis te keren, laten we Frans Buelens van de Antwerpse universiteit aan het woord. Dirk Barrez zal de lijnen uitzetten hoe naar een nieuwe samenleving kan toegewerkt worden en welke rol de arbeidersbeweging hierin kan spelen.
We zullen niet om de pot draaien: dat wordt een serieus ‘dagvullend’ programma. Maar zoals we al zegden ‘hoogstnoodzakelijk’ en in het licht van de huidige gebeurtenissen, in alle betekenissen van het woord, ook van ‘levensbelang’. Dus rekenen we op een talrijke aanwezigheid.

UITNODIGING

Tot een hoogst noodzakelijk debat.


Welke samenleving willen wij?
Welke rol kan de (christelijke) arbeidersbeweging hierin spelen?


Beweging wil zelf niet aan de kant blijven staan. Daarom organiseren wij een studie- en discussiedag over de oorzaken van de crisis en de concrete stappen die op korte en lange termijn kunnen en moeten worden gezet om tot een meer rechtvaardige samenleving te komen.

Wanneer:    
Zaterdag 9 mei 2009

Waar:        
ACV gebouw Brussel-Halle-Vilvoorde, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel


Programma:  
   
9u Welkom en koffie
9u30 De crisis: Frans Buelens (UA)
11u Pauze
11u15 Vragenronde & discussie
12u Broodjesmaaltijd
13u30 Welke samenleving: Dirk Barrez (journalist/Pala)
15u Pauze
15u15 Antwoorden van de christelijke arbeidersbeweging & discussie
16u Einde

Geef ons een seintje als je komt!
Mail: beweging.strijdbaar@gmail.com

Bijdrage: 3 €
Broodjes kunnen besteld worden.

Doelgroep:   
Militanten en vrijgestelden uit de christelijke arbeidersbeweging.

Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.


Opmerkingen krachtlijnen Vlaamse ACV-dagen 2009

Op 24 en 25 april (2009) gaan de Vlaamse ACV-dagen door te Oostende onder de titel 'Voor een sociaal en solidair Vlaanderen'. Daar zijn lange discussies aan vooraf gegaan. Hierbij onze bedenkingen.


Boekbespreking: De Factor Fidel

In de Christelijke Arbeidersbeweging en zeker in de schoot van ACW-Wereldsolidariteit wordt er de laatste jaren aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Cuba. In 2002 en 2007 trok ACW-Wereldsolidariteit er naar toe en in april van vorig jaar werd er nog een infonamiddag georganiseerd ‘Cuba in (de) beweging’. Een verslag daarvan kan je terugvinden in ons nummer 103 (juni) van vorig jaar.
Cuba blijft intrigeren en…polariseren. Je bent er voor of je bent er tegen. Je vindt dat het uitzonderlijke verdiensten heeft of je doet smalend over een dictatuur waar de individuele vrijheid en creativiteit aan banden wordt gelegd. Tuur Vanempten merkte vroeger reeds op dat Cuba ‘noch de hemel noch de hel is’ maar dat het Cubaanse model een fascinerend experiment is van een samenlevingsopbouw waarbij solidariteit en (her)verdelende rechtvaardigheid de hoogste prioriteit genieten. Hoe is dat experiment tot stand gekomen en wat is de drijvende kracht die dat proces heeft gestuurd? Lees verder...

Kort geknipt

1. Het Vlaams Belang verliest, de vakbond wint!
...de zoveelste aanval van het Vlaams Belang keert zich tegen hen. De vakbonden kunnen duidelijk verder gaan met de ontmaskering van extreemrechts en hun antisyndicale standpunten.

2. G20
Zaterdag 28 maart verzamelden zo’n 35.000 manifestanten in Londen voor “rechtvaardigheid, jobs en klimaat.” (Met dank aan Leen voor alle foto's voor deze Beweging)

3. Oproep voor de Euromanifestatie op 15 mei in Brussel
Herstel de werkgelegenheid door krachtige Europese actie
Leg de financiële markten een de leiband
Laat de crisisplannen afbetalen door hen die van de ontsporingen profiteerden
Bouw de sociale rechten op in plaats van ze af te bouwen
Haal werk uit duurzame ontwikkeling
Durf de collectieve diensten niet af te bouwen voor het winstbejag

4. Waardig werk
De campagne ‘Waardig Werk’ en Wereldsolidariteit (Samen in actie want werknemers zijn geen gereedschap) roepen op om een schafttijd te organiseren:
Bedenk waar mensen samen zitten rond de tafel, binnen je bedrijf of erbuiten en organiseer er een schafttijd tussen 1 en 21 mei 2009.
Draag de pin!

5. Waardig werk/bis
Is een andere wereld van de arbeid mogelijk? In Cuba pakt men het in elk geval anders aan. In vergelijking met andere derdewereldlanden scoort het land uitstekend op het vlak van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en tewerkstelling. Hoe ziet de vakbondswerking er uit in Cuba? Welke zijn de belangrijkste sociaaleconomische uitdagingen waar het land voor staat? Cubaanse syndicalisten geven tekst en uitleg.6. Filippijnen

Op initiatief van de ACV-Filippijnenwerking en www.stopthekillings.be wordt er een betoging georganiseerd op woensdag 22 april om 18.30 aan de Filippijnse ambassade.

7. Turtelboom
Op de website www.rechtopmigratie.be wordt de mini-circulaire van minister Turtelboom toegelicht. Laat ons wel wezen, zeggen ze daar, van het beloofde regeerakkoord inzake regularisatie komt er niks in huis, zeker niet voor de verkiezingen en als het van sommigen afhangt ook niet na de verkiezingen.

8. Israël koloniseert - Dexia financiert
De campagne eist van Dexia het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonies in de Bezette Palestijnse Gebieden.
Doe mee aan de petitie, schrijf deze heren aan. We zijn benieuwd naar hun reactie.
Voor meer informatie zie: http://www.intal.be/nl/emailcampagne/israel-koloniseert-dexia-financiert

Woorden en cijfers die spreken


De wereldeconomie zal dit jaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog krimpen. Volgens de Wereldbank zal de mondiale industriële productie midden 2009 ongeveer vijftien procent lager liggen dan in 2008. De wereldhandel zal in 2009 de grootste daling zien sinds tachtig jaar. Op dit moment zien 94 van de 116 ontwikkelingslanden hun economische groei vertragen. Tegelijk slabakt de ontwikkelingshulp. De Wereldbank meldt dat de rijke landen al 39 miljard dollar achterstaan op de beloften die ze in 2005 in Gleneagles maakten.
G.G., in MO*, april 2009

De overheid moet de financiële steun aan de banken aangrijpen om hun verzet tegen het afschaffen van het bankgeheim, de belastingparadijzen en het aanleggen van een vermogenskadaster te breken.
De Vooruitgroep, in De Gids op Maatschappelijk Gebied, april 2009

De Belgische overheid zal op termijn gedwongen worden om ook KBC en Dexia te nationaliseren. Om een zware terugval van de Belgische economie te vermijden kan ze dat maar beter zo snel mogelijk doen… Hoe langer de overheden aarzelen hoe meer schade ze de economie berokkenen…hoe langer de overheid wacht met het nationaliseren van de banken, hoe meer economisch weefsel wordt vernietigd en hoe groter de ramp voor de economie. Jammer genoeg wil de overheid dat niet inzien. Dat is rampzalig.
Paul De Grauwe, in De Morgen, 04/03/09

Dehaene zou bij Inbev gezegd hebben dat Leterme de slechte eigenschappen van Martens en Tindemans combineert, zonder één van de goede eigenschappen van die twee te hebben.
Bart Somers, in De Standaard, 31/0309
In Afghanistan is een journalist tot twintig jaar gevangenis veroordeeld wegens godslastering. Een hele vooruitgang. Onder de Taliban was hij ongetwijfeld met zweepslagen ter dood gebracht.
Mia Doornaert, in De Standaard, 20/93/09

Het sociale klimaat dat is al maanden aan het opwarmen als gevolg van het wegsmelten van aandelenkoersen, spaargelden en werkgelegenheid. De woede bereikte de straten al in IJsland, Letland, Frankrijk en Griekenland. In Athene escaleerden dagenlange gewelddadige confrontaties tussen betogers en politie…De mondiale crisis is een kans om fundamenteel andere keuzes te maken dan wat de winstideologie van de voorbije decennia toeliet.
Gie Goris, in MO*, april 2009

Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) schat de fraude in ons land op 30 miljard euro. Als dat met een derde kan worden teruggedrongen, gaat het om 10 miljard euro per jaar. De belastingen moeten dus niet verhoogd worden, maar de strijd tegen de fiscale fraude moet opgevoerd worden. Alleen al de gefraudeerde belastingen belasten, betekent meer dan een stap in de goede richting.
Rudy De Leeuw, in De Standaard, 25/03/09

Het kapitalisme heeft eeuwen nodig gehad om zich door te zetten. En het socialisme moet worden afgevoerd omdat de eerste pogingen, die nog geen eeuw hebben in beslag genomen, deels zijn mislukt? Dat is intellectueel oneerlijk. We moeten gewoon lessen trekken uit die mislukkingen.
Peter Mertens, in De Standaard, 01/03/09

Om maar iets te zeggen: het wetenschappelijke, culturele en sociale niveau in de Sovjet-Unie van de jaren zeventig en tachtig lag stukken hoger dan in het huidge Rusland. Dat is nog een veel grotere puinhoop, met een gigantische kloof tussen arm en rijk.
Erik De Bruyn, in De Standaard, 01/03/09

Het verloren paradijs

Je kan niet leven van de wind.
Je kan niet leven van de dauw.
Je kan niet leven van de zon.
Je kan niet leven van lucht.
Je kan niet leven van liefde.

Je zal leven van een loon.

Stefaan Van den Bremt, Andere Gedichten